Please contact us at 386.457.7114 if you have any questions

Non-Discrimination Policy

Non-Discrimination Policy

Non-Discrimination Policy

Notice Informing Individuals about Nondiscrimination and Accessibility Requirements

This Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. The Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

We provide

  • free aid and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact an employee who will assist you in obtaining the services.

If you believe that we have failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with

Administrator    

1545 Hand Ave., #A2, Ormond Beach, FL 32174

386-457-7120. Fax 386-677-7234

Rstrimple@prc-alliance.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the administrator or another manager is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Alliance cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-844-499-0677.

Alliance Specialty Surgery Center konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e Ii pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-844-499-0677.

Alliance 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-844- 499-0677 번으로 전화해 주십시오.

Alliance 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別 而歧視任何人。 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-844-499-0677.

Alliance tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1- 844-499-0677.

بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن Alliance يلتزم أو الإعاقة أو الجنس. 7760-994-448- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1

Sumusunod ang Alliance sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-844-499-0677.

Alliance लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकाि क़ानून का पालन किता है औि जाधत, िंग, िाष्ट्रीय मूल, आयु, धिकलांगता, या ललगके आिाि पि भेदभाि नहीं किता है। ध्यान दें: यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके धलए मुफ्त में भाषा सहायता सेिाएं उपलब्ि हैं। 1-844-499- 0677 पि कॉल किें।

Alliance は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害また は性別に基づく差別をいたしません。 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-844-499- 0677まで、お電話にてご連絡ください。

Alliance ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-844-499-0677.

Alliance ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธ์ิที่เหมาะสม และไม่ได้แบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพหรือเพศ เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-844-499-0677.

از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس Alliance نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیتافراد قایل نمی شود. توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید. 1-844-499-0677 فراهم میباشد. با

Alliance соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-844-499-0677.

Alliance-ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին ևխտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզանվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-844-499- 0677:

Alliance អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋននសហព័នធ ដដ្លសមរមយនិងមិនមានការររសើ រអើសរលើមូលដ្ឋឋ ន ននពូជសាសន ៍ ពណ៌សមុបរ សញ្ជា ត្ិរដ្ើម អាយ ុ ពិការភាព ឬរេទ្។ ប្បយ័ត្ន៖ របើសិនជាអនកនិយាយ ភាសាដមែ រ, រសវាជំនួយដននកភាសា រដ្ឋយមិនគិត្ឈ្នលួ គឺអាច្បមានសំរាប់បំររអើ ្នក។ ច្បូ រ ទ្ូរស័ពទ 1-844-499-0677។

Alliance ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰ ੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਨਸਲ, ਿੰਗ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਉਮਿ, ਅਸਮਿਥਤਾ, ਜਾਂ ਰਲੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਿ ‘ਤੇਰਿਤਕਿਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-844- 499-0677 ‘ਤੇ ਕਾਲਕਿੋ।